Het team bestaat uit:


Annemieke Huisingh – directeur

Na de vele jaren dat zij met haar achtergrond als pedagoog de stichting geleid heeft en met Reggio Children heeft samengewerkt, begeleidt zij nu het groeiende nieuw team, zodat dit team met een stevig fundament nieuwe samenwerkingen kan realiseren en projecten kan opbouwen.


Wendy Ho – zakelijk leider

Met een economische en antropologische achtergrond, jarenlange ervaring in het beleid rond de Amsterdamse jeugd en praktijkervaring met de wijk als positief pedagogische omgeving, richt Wendy zich nu op het zakelijke en organisatorische gedeelte van TOEVAL GEZOCHT. Daarnaast ontwikkelt zij zich om ook in de kinderateliers als begeleider te gaan werken.


Ursula Woerner - teamlid

Ursula is beeldend kunstenaar en gespecialiseerd in het atelierwerken met jonge kinderen. Zij heeft met name een rijke ervaring in het documenteren van de initiatieven en processen van de allerjongste kinderen.


Jillis Verbeek - teamlid

Jillis is beeldend kunstenaar en pedagogisch geschoold. Hij is al lange tijd werkzaam als trainer bij de CultuurLoper. Hij brengt de TOEVAL GEZOCHT werkwijze in Brabant onder de aandacht en zoekt hier naar kansen voor veranderingsprocessen binnen het primair onderwijs.

Eva Klee – adviseur

Eva is beeldend kunstenaar en reeds vele jaren lang verbonden geweest aan TOEVAL GEZOCHT. Zij adviseert en coacht met name bij het formuleren van de onderzoeksvraag, bij de inrichting van ateliers en bij het documenteren en reflecteren.


Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.