Toeval gezocht is ANBI gecertificeerd. Dit betekent dat Toeval gezocht gezien wordt als een Algemeen Nut Bijdragende Instelling.

Organisatiegegevens

Stichting Toeval gezocht
RSIN / fiscaal nummer: 8196.49.120
KvKnummer: 34305995

Postadres: Boulevard Ing. De Vassy 36 1931 CR Egmond aan Zee

E-mail: info@toevalgezocht.nl
Website: www.toevalgezocht.nl

Stichtingsbestuur

J.M Vossen, voorzitter/ M. Hogenes, secretaris/ I.Braak-van Kasteel, penningmeester

Beleidsplan en uitgeoefende activiteiten

Download hier het beleidsplan 2012-2015

Financiele verantwoording

Download hier het jaarverslag 2012
Download hier het jaarverslag 2013

Beloningsbeleid

Stichting Toeval gezocht werkt met ZZP'ers (Zelfstandigen Zonder Personeel), een onbezoldigd bestuur, stagiaires en vrijwilligers.

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.