Geschiedenis

Annemieke Huisingh is de initiatiefnemer en oprichter van de Stichting TOEVAL GEZOCHT. In 2007/2008 begon zij het grootschalige project genaamd TOEVAL GEZOCHT met 15 kunstenaars en 15 groepen jonge kinderen op 15 basisscholen verbonden aan de tentoonstelling van het kunstenaarsduo Heringa/Van Kalsbeek in het Stedelijk Museum. Dit project deed onderzoek naar de verbinding van de expressieve talen van jonge kinderen met de artistieke talen van Heringa/Van Kalsbeek. Het projectteam werd gevormd door Huisingh Advies en Projecten (initiatiefnemer en projectleider), Kunst en Cultuur Noord-Holland, De Steunpunten Kunsteducatie Noord-Holland en het Stedelijk Museum.

De werkwijze werd geïnspireerd door de Reggio Emilia-benadering en was een groot succes. Op basis van de analyse van het werk van Heringa/Van Kalsbeek werden vraagstellingen geformuleerd en uitgewerkt. Hiermee werkten vijftien geselecteerde beeldend kunstenaars gedurende zes weken op even zoveel basisscholen in Noord-Holland wekelijks twee dagdelen met één groep leerlingen in de leeftijd van 4 – 7 jaar.De kinderen waren vanaf het eerste moment protagonist. Hun onderzoek en experiment gaven de richting aan. Hun gedachten, hypotheses, strategieën, ideeën, werkwijzen, vragen en voorstellen vormden het brandpunt en onderwerp van onderzoek en documentatie van het project. Op iedere school werkte een team bestaande uit een kunstenaar, de leerkracht en twee stagiaires van de Academie voor Beeldende Vorming en de PABO. Werkstukken van de kinderen en documentatie van het proces werden na afloop geëxposeerd in het Stedelijk Museum. Het gehele project kunt u op deze site terugvinden. Daarnaast heeft Uitgeverij Lemniscaat in januari 2009 het boek TOEVAL GEZOCHT, kunst, kunstenaars en jonge kinderen gepubliceerd van de hand van Annemieke Huisingh, Rixt Hulshoff Pol en Ellie van den Bomen.

De belangrijkste sponsor, VSBfonds, was zo enthousiast over deze benadering van kunsteducatie dat Huisingh Advies werd uitgenodigd een voorstel in te dienen voor een driejarig grootschalig project met het doel deze aanpak een landelijke ontwikkeling en uitstraling te geven. Een projectplan is ontwikkeld in nauwe samenspraak met het VSBfonds en de structuur is als volgt gekozen: een samenhangend geheel van praktijkprojecten, onderzoek en netwerk (zie verder onder Doelstellingen). Om dit te realiseren is in de zomer van 2008 de Stichting TOEVAL GEZOCHT opgericht. Kort daarna werd door de kredietcrisis de armslag van het VSBfonds zoveel kleiner dat de ambities drastisch moesten worden aangepast. Op kleinere schaal is de stichting in januari 2009 van start gegaan met vier verschillende nieuwe projecten op scholen, met kwalitatief beschrijvend onderzoek en met de voorbereiding van twee conferenties. 

Vele projecten en conferenties en onderzoeken zijn in deze jaren gerealiseerd. Omdat het documenteren zo'n centrale waarde in de projecten is, zijn ze terug te vinden en te volgen in boeiende beeldverhalen op de site.

In 2011 heeft Annemieke de eindverantwoordelijkheid van TOEVAL GEZOCHT overgedragen en bleef zij als adviseur verbonden, tot juli 2013. Tot dan leidde ze ook de theoriegroep. Sinds haar terugtreden heeft zij zich beziggehouden met de realisatie van het Atelier van Licht, een initiatief van TOEVAL GEZOCHT, Platform Bèta Techniek/TalentenKracht, FOM Institute Amolf, Science Center NEMO en ontwerpstudio Müller en Van Tol. Eva Klee nam de leiding over, met name over het muziekproject Jong Geleerd, waar zij na afloop van de drie jaar een aparte website voor ontwierp: muziekeducatie.toevalgezocht.nl.

In de daaropvolgende jaren heeft TOEVAL GEZOCHT nog enkele projecten gerealiseerd op verschillende scholen in Noord-Holland en Bouwatelier Nautilus in Amsterdam. Atelier van Licht werd ontwikkeld binnen een nieuwe stichting, kreeg een eigen website en werd op verschillende plekken gerealiseerd.

In 2018 keerde Annemieke terug naar TOEVAL GEZOCHT. Een nieuw bestuur en een grotendeels nieuw team zijn inmiddels gevormd.

Een van de projecten resulteerde in een nieuwe publicatie: Verschijnen en verdwijnen (te vinden onder publicaties). Dit betrof een samenwerkingsproject met Speelgoedmuseum Op Stelten in Oosterhout en drie basisscholen met medewerking en financiering van De Cultuur Loper en Eerfgoed Brabant.

2020: 'De kunst van jonge kinderen' is een nieuw langlopend en diepgaand project dat alle subsidies heeft toegekend gekregen om te kunnen starten in september. Partners zijn: twee basisscholenin Amsterdam Oost, De Kaap en Flevoparkschool, en kunst presentatie instelling Framer Framed. Ten gevolge van corona moet de werkwijze worden aangepast en is het fysieke werken op de scholen door de kunstenaars en pedagogen van TOEVAL GEZOCHT nog even uitgesteld. In januari 2021 wordt de situatie opnieuw beoordeeld.

Momenteel wordt de website vernieuwd. Begin 2021 zal deze klaar zijn. Vanaf dat moment wordt het mogelijk in een besloten digitale ruimte het project 'De kunst van jonge kinderen' te volgen.

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.