Bestuur

Judith Vossen, voorzitter

Judith Vossen is als beeldend kunstenaar opgeleid aan de Gerrit Rietveld Academie. De afgelopen jaren was zij projectleider en afdelingshoofd beeldend en onderwijs voor diverse culturele instellingen in Noord-Holland. Momenteel werkt zij als adviseur cultuuronderwijs bij Plein C. Daarnaast geeft zij trainingen voor o.a. Mocca Amsterdam en het LKCA.

Michel Hogenes, secretaris

Michel Hogenes is docent aan de pabo van De Haagse Hogeschool en is daar ook als onderzoeker  verbonden aan de kenniskring Jeugd en Opvoeding. Daarnaast is hij docent pedagogiek en psychologie aan de afdeling Docent Muziek van Codarts, Conservatorium Rotterdam. Tevens is hij dirigent van Projektkoor Rijswijk en is hij voorzitter van Gehrels Muziekeducatie en het EU Netwerk MERYC (Music Educators and Researchers of Young Children).

Ineke Braak-van Kasteel, penningmeester

Ineke Braak-van Kasteel is consultant op het gebied van projectontwikkeling op het gebied van onderwijsvernieuwing en cultuur. Tot haar pensioen in 2013 was zij onder andere werkzaam als directeur basisonderwijs en als docent onderwijsleer en -psychologie, onderwijsontwikkelaar en coördinator van de opleiding Docent Muziek aan het Conservatorium van Hogeschool InHolland. Zij ontwikkelde daar samen met anderen het minorprogramma Community Arts. Zij is bestuurslid van Gehrels Muziekeducatie. Tot 2015 was zij werkzaam bij Stichting Music in Me en bij Musicians Without Borders o.a. als medeontwikkelaar trainingsprogramma workshopleider in de Palestijnse Bezette Gebieden in het Midden Oosten.

Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.