Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Deze groep koos er ook voor om boten te gaan maken. Hier verliep het echter heel anders. Er lagen houten palets op de grond. Deze werden al snel omgetoverd tot een grote boot. Samen werkten ze aan de boot.

Bente maakte een vlag. 'De vlag moet wel heel hoog worden want het wordt een grote boot'.
Anton en Antoine zorgden ervoor dat de twee palets aan elkaar vast kwamen. Dit gebeurde met veel klei, lijm en stukken binnenband.

Benthe kwam er achter dat wanneer ze op haar tekening lijm en zand deed dat dit bleef plakken. Ze maakte zandfiguren. Later werden dit zandvloeren voor op de boot.
Anderen deden haar na. 'Hee, maken jullie ook zandfiguren, net als mij!'

20

Groep 2

dag 11
25 september 2007
Bente maakt een vlag voor het schip
verbinden
vlag
brug van Noa
verbinden
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.