Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Individuele werken

Ook vandaag ging een aantal kinderen lekker hun eigen gang. Sacha heeft weer hard gewerkt. Toen ze de foto zag met daarop haar werk maakte ze de opmerking "Het lijkt wel alsof het op de muur hangt. Mooi". Al pratende kwamen we er op dat het op de foto's net lijkt alsof het tekens zijn uit een geheimschrift. We besloten toen om haar werk ook in het echt aan de muur te bevestigen. We hebben een van de wandborden leeggemaakt en het daar opgehangen. Sascha heeft ook de compositie in grote mate bepaald, ze heeft daar echt oog voor.

Jan had op een gegeven moment genoeg van het werken aan het Grote Beeld. Hij vond het wikkelen niet meer zo leuk en is toen zelf verder gegaan. Jan heeft van de grote tafel verschillende materialen gehaald en is daar hele kleine werkjes van gaan maken. Ze zijn prachtig: heel fijn van kleur en compositie.

Jara heeft met Mike samen een nieuw beeld opgezet, bestaande uit grote stokken die in een soort tipivorm aan elkaar zijn gemaakt. Daarvoor had Jara ook al iets met takken gedaan, maar dan met de coniferentakken. Ze heeft ze met diverse kleuren draad aan elkaar bevestigd.

48

Individuele werken

dag 11
28 september 2007
Jara bezig met tak
Jans kleine gedichtjes
Jelle druk bezig met zijn werk
Werk Johnny L
Werk van Sacha
Arenzo, Janie en Johnny
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.