Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De samenwerking is dynamisch, soms wisselen de groepjes en zijn er kinderen die aan meerdere projecten tegelijkertijd werken, zoals Aron, die soms 'vliegende keep' is.
Zo is Dylan van de witte schelpenstad gevlucht, waar Renske en Jessie de scepter zwaaien, en is hij gaan samenwerken aan de tuinstad van Joyce.

25

Overleggen

dag 07
17 september 2007
Dylan is met Joyce gaan samenwerken aan de tuinstad
Aaron heeft een bouwtekening gemaakt van een enge schelp voor Max's bouwwerk
In het T-team wordt vaak driftig overlegd!
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.