Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Er wordt nog steeds verzameld. Vandaag hadden een aantal kinderen zakken met kastanjes meegenomen. En tante Connie (van Kim) heeft oude veilingkratje meegebracht die we mogen vertimmeren. Bedankt tante Connie!!!

24

Veertjes en Duikers

dag 07
17 september 2007
Verentooi
Verzameling inpakpapiertjes in en op schelpjes
Donkere duikers in verval
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.