Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Het atelier van kleur - II

Basisschool Delfshaven, Rotterdam

In januari 2011 start het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam met het atelier van kleur op OBS Delfshaven. De kinderen van groep 1/2 gaan acht weken lang op onderzoek naar het wezen van  kleur. Kunstenaar Eugenie Bakker zal samen met het team de kinderen begeleiden in hun ontdekkingen en experimenten.
Twee ochtenden per week werken de kinderen in het atelier. Het team hoopt tijdens dit atelier erachter te komen hoe deze kinderen kleuren verzamelen en maken, hoe ze erover denken en praten, hoe hun avontuur van kleur gaat verlopen. In een apart lokaal naast het kleuterlokaal is een atelier ingericht om dit onderzoek mogelijk te maken. Alle werkochtenden worden zorgvuldig in beeld en woord gedocumenteerd en steeds wordt met het hele team gereflecteerd over de volgende interventies.

Beeldverslag

Basisschool Delfshaven
De schoolbevolking is gemêleerd en opgebouwd uit ruim 20 verschillende nationalitei­ten. De school is daarmee een af­spiegeling van de wijk.
De school is openbaar. Openbaar in de zin van voor iedereen toegankelijk. Dit brengt verschillen met zich mee. Verschillen tussen kinderen worden gezien als uitgangspunt voor leren. De school streeft ernaar zoveel mogelijk kind-volgend-onder­wijs te bieden.  Hoewel het leren breed gedefinieerd kan worden op de school (hoofd-hart-handen), is het accent gelegd op de cognitieve vaardigheden (lezen).  
Basischool Delfshaven

Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.