Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Het atelier van kleur - II

Basisschool Delfshaven, Rotterdam

In januari 2011 start het Centrum Beeldende Kunst Rotterdam met het atelier van kleur op OBS Delfshaven. De kinderen van groep 1/2 gaan acht weken lang op onderzoek naar het wezen van  kleur. Kunstenaar Eugenie Bakker zal samen met het team de kinderen begeleiden in hun ontdekkingen en experimenten.
Twee ochtenden per week werken de kinderen in het atelier. Het team hoopt tijdens dit atelier erachter te komen hoe deze kinderen kleuren verzamelen en maken, hoe ze erover denken en praten, hoe hun avontuur van kleur gaat verlopen. In een apart lokaal naast het kleuterlokaal is een atelier ingericht om dit onderzoek mogelijk te maken. Alle werkochtenden worden zorgvuldig in beeld en woord gedocumenteerd en steeds wordt met het hele team gereflecteerd over de volgende interventies.

Beeldverslag

Centrum Beeldende Kunst Rotterdam
Het Centrum Beeldende Kunst hecht grote waarde aan diversiteit, vrijheid en verbeelding. Diversiteit aan ideeën, in alle vrijheid praten en het verbeelden van je eigen mening. Door kunst kom je in aanraking met nieuwe en uiteenlopende ideeën, met andere manieren van kijken en leven. Niet alleen die van de kunstenaar, maar ook met die van je medeleerlingen, door samen naar kunst te kijken en er vrijuit over te praten. Kunst geeft een kijkje in de belevingswereld van de ander én biedt meer inzicht in je eigen verbeeldingswereld. Met behulp van kunst kunnen leerlingen een mening leren vormen en deze omzetten in woorden of beelden, bijvoorbeeld door over een kunstwerk te filosoferen of zelf aan de slag te gaan.
Het educatieve aanbod van het Centrum Beeldende Kunst is bedoeld voor leerlingen uit het primair, voortgezet en middelbaar beroepsonderwijs, en studenten uit het hoger onderwijs. CBK biedt verschillende activiteiten die geschikt zijn voor alle niveaus, variërend van rondneuzen in een atelier tot het zelf maken van een tentoonstelling. Zij haken graag in op andere activiteiten van de school of sluiten aan bij een thema dat op school een rol speelt.

Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.