Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Het groepje van Colin maakt 'muziek over dieren die vriendjes worden, een uil en een slang'.

Observatie

Als we in de klas aan violistes Diet en Petra vragen of zij hier muziek over kunnen spelen, springt Colin meteen in: 'dan moet iedereen mee doen'. We leggen uit dat dat niet kan met muziek waarvan we nog niet weten hoe die gaat. Dit is een muziekstuk van Sinfonietta voor het groepje! Straks kunnen ze zelf muziek maken. Colin: 'Dan moet ik wel een viool hebben.'

In het speellokaal gaan de kinderen aan de slag. Eerst wordt er vrij gespeeld.

Diet legt uit dat het de bedoeling is dat de kinderen eerst afspraken maken. Colin neemt direct de leiding en bepaalt de volgorde: iedereen om de beurt, het kringetje rond.

Lina stelt voor dat ze daarna weer in omgekeerde volgorde het kringetje terug gaan.
Petra vraagt: 'Maar wàt voor geluid/muziek gaan jullie dan maken? Jullie gingen toch slangen en uilenmuziek maken? Hoe klinkt dat dan?'
Lina: 'Die eitjes, dat is echte slangenmuziek.'
Petra: 'En de uilen?'
Lina, stellig: 'Dat zijn de trommels.' Ze wijst ook op de andere slaginstrumenten: "Allemaal uilenmuziek.'
Petra: 'En Demi dan?' (Demi heeft een viool)
Demi gaat zelf uitproberen: 'Ik kan slangenmuziek' Hij speelt korte nootjes op de E-snaar. 'En ik kan ook uilenmuziek'. Hij probeert een andere snaar te spelen. Dit lukt niet helemaal, maar ze is duidelijk op zoek naar een ander geluid.

Reflectie

iets waar we een volgende keer of bij de vioollesjes op terug kunnen komen: Hoe kan je op een viool verschillende geluiden maken? Welk geluid past bij een uil?

50

Groepje Colin

dag 14
16 mei 2013
Tijdens het optreden
De kinderen staan...
.. terwijl het publiek zit.
Audio: Sinfonietta speelt uil-slang muziek voor het groepje
Video (36 sec)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.