Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Het groepje van Jalila maakt al weken 'muziek over een paard en een viool'. De violistes van Amsterdam Sinfonietta spelen speciaal voor dit groepje een improvisatie.
In het speellokaal bedenkt het groepje een nieuw muziekstuk.

Observatie

De muziek die de violistes voor het groepje maakt valt in de smaak, het is echt paarden-muziek vinden ze.
In het speellokaal is Jalila de dirigent van het groepje en laat de kinderen om de beurt spelen.

In het groepje zit een meisje dat nieuw is op school: Mia-Elle. Ze wil niet meedoen, ze wil niet in dat groepje, ze wil niet dat instrument (ze heeft een duimpiano). Diet weet haar te verleiden het toch te proberen. Bij de presentatie is het heel stil, de muziek is zacht en haar geluid is heel goed te horen. Mia-Elle zit helemaal te stralen!!

Reflectie

Het groepje is nog steeds heel erg met het thema bezig. We proberen voor de laatste vier lessen de groepjes nog meer samen te krijgen en toe te laten werken naar een vast concept voor de eindpresentaties.

49

Groepje Jalila

dag 14
16 mei 2013
Jalila neemt met de voicerecorder het stuk op dat Petra en Diet voor haar groepje spelen!
Bedenken...
Optreden!
Jalila is de dirigent
Video (28 sec)
Audio: improvisatie van Petra en Diet met paard/vioolmuziek
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.