Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Aangezien er de vorige keer behoefte was naar instrumenten vanuit de kinderen en de volwassenen hebben we er voor gekozen om vandaag meer instrumenten aan te bieden om op deze manier het onderzoek te kunnen verbreden. We hebben midden in de ruimte nog steeds een cirkel geplakt om op te zitten tijdens de gezamenlijke besprekingen. Om de cirkel hebben we vier matten liggen met verschillende muziekinstrumenten erop: keskessen, xylofonen, klankstaven, een boomwhacker, triangels, belletjes, etc. Niet elke mat heeft hetzelfde aanbod van instrumenten. Alle kinderen mogen zelf een mat uitkiezen waar ze willen wilt spelen onder de voorwaarde dat de verspreiding over matten wel enigszins gelijk is.
Om op een manier muziek te kunnen maken die het voor iedereen prettig houdt hebben we besloten om toch een aantal regels met de kinderen af te spreken. De kinderen mogen niet met de instrumenten gooien en Emma klapt tien keer in haar handen als het even stil moet zijn en de kinderen even hun instrumenten naast zich neer moeten leggen. Emma oefent met de kinderen het stil zijn een paar keer voordat ze echt kunnen beginnen aan hun onderzoek.
De focus van vandaag ligt op de combinatie van stem, een muziekinstrument, en de beweging aan de hand van de ontstane dansen/ritmes van de sessie van vorige week. De kinderen krijgen allemaal de mogelijkheid om hun ontdekkingen te presenteren aan de rest van de groep. En we kijken gezamenlijk een filmpje van vorige week terug.

Observatie

De kinderen reageren gelijk op de instrumenten in de ruimte maar gaan wel eerst gezamenlijk in de cirkel zitten. Emma probeert samen met de kinderen terug te halen wat er de vorige sessies allemaal is gebeurd, maar dit lijkt bij veel kinderen al weer weg gezakt bij de kinderen. Mosje weet zich nog een geluid te herinneren van vorige week en doet dit voor (fluitend met een ritmisch geluid met zijn voeten). Zeno kan zich nog herinneren dat hij vorige week zijn naam op de muur had geschreven.
Tijdens het vrije spel blijven de kinderen op de gekleurde mat zitten die ze eerder zelf uit hebben gezocht. Per mat verschilt de dynamiek van de muziek onderling. Op de gele mat, met de grote xylofoon in het midden, lijken de kinderen veel meer samen een muziek stuk samen te maken dan op de blauwe mat waar de kinderen met de rug naar elkaar toe gekeerd zitten en meer met een individueel onderzoek bezig zijn.
Het volume tijdens het vrije spel is hoog. Pas als de kinderen afzonderlijk hun geluid aan de rest van de groep kunnen presenteren hebben ze pas goed de mogelijkheid om dit geluid te horen. Een aantal kinderen als Zeno en Moa maken gebruik van deze stilte om al spelenderwijs hun geluiden te componeren.
De kinderen zijn heel geconcentreerd tijdens het terugzien van beeldmateriaal van vorige week.

Reflectie

De lichamelijke bewegingen die in de voorgaande sessies gepaard gingen met ritme en geluid in dit project kwam vandaag niet meer zo duidelijk naar voren. De kinderen waar zo enthousiast en gefocust op de instrumenten dat ze op een plek blijven en zich niet meer door de ruimte heen bewegen.
Het volume is heel hard in de zaal. De kinderen vinden het jammer dat ze niet kunnen horen wat voor geluiden ze zelf produceren.
De basisregels t.o.v. de muziekinstrumenten en stilte die Emma van te voren had gesteld lijken redelijk goed te werken.
Opvallend was het verschil in de mate van samenspel op de matten. Om het samenspelen meer te stimuleren zullen we volgende week meer matten in de speelzaal leggen zodat er kleinere groepjes ontstaan.

09

Instrumenten

dag 04
30 januari 2012
Indeling van de ruimte.
kijken naar beeldfragmenten van vorige week.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.