Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De kippengroep bestaat uit Doris, Britta, Mara en Ivan. Zij zijn al een hele tijd een groepje, en de naam komt voort uit een verhaal over de kippen dat ze over meerdere weken verspreid gemaakt hebben.
Violiste Inki werkte met hun aan hun muziekstuk, dat ze zonder haar lieten horen.

64

De kippengroep

dag 20
19 juni 2012
De kippengroep aan het werk
Het muziekstuk van de kippengroep (1:11")
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.