Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De bomengroep is eigenlijk een samenvoeging van twee kleinere groepen die heel vaak ook samen, maar nog vaker naast elkaar werkten:
Het duo Anouk en Janna de L., en Faye, Janna vd S., en Daliya. Luce, die net nieuw is op school, zit ook bij de bomengroep.
In het begin waren vooral Faye en Anouk niet blij dat zij nu samen een groep moesten vormen, maar toen zij ontdekten dat er ruimte was voor ieder om haar eigen ding te doen leek het opgelost.
De naam 'bomengroep' heeft Faye voorgedragen.

63

De bomengroep

dag 20
19 juni 2012
De bomengroep
Faye maakt het liefst geluiden met boontjes
De bomengroep (1:43")
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.