Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Rens gaat bij het muziekmaken heel duidelijk naar iets op zoek.
Hij loopt langs de geluidentafel en zegt tussendoor "ik kan het niet vinden". Hij loopt door de ruimte, nog steeds op zoek naar iets.

Na een hele tijd pakt hij een mbira en speelt erop: "ja, dat is het! Dat is het geluid van de glijbaan."

43

Het geluid van de glijbaan

dag 13
24 april 2012
Rens laat de glijbaan horen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.