Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Terug in de klas laat juf Debby de kinderen de opnamen van de geluiden in de schuur terug horen. Daarna doen alle kinderen de schapen na. Ze zijn niet van echte schapen te onderscheiden!

En dan wordt er getekend.

39

Allemaal schapen

dag 12
16 april 2012
Allemaal schapen
De schapen spreken in
Beeeh
Schapen in stal
Schapen van Anouk
Schapen met gesloten ogen
Schapen in de klas
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.