Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

De vorige keer hebben de kinderen al het geluid van de glijbaan onderzocht. In het kringgesprek aan het begin van de les laat Debby een geluidsfragment hiervan horen.
Debby vraagt de kinderen waar zij aan denken bij het horen van dit fragment. Een aantal kinderen roept 'aan de glijbaan'. Aron zegt: 'Aan pauken!' Een ander kind zegt: 'Ik denk aan een trommel'.
Eenmaal in het parkje trekt ook vandaag de glijbaan de aandacht van een groep kinderen.

Observatie

De kinderen gebruiken de glijbaan opnieuw als trommelinstrument. Zij gebruiken hiervoor hun handen, vuisten, ellebogen en voeten. Maar ook een metalen muntje en verschillende soorten takken. Zij ontdekken dat de dikte van stokken de klank kan beïnvloeden.
Daarnaast onderzoeken zij vandaag ook 'het geluid van het glijden'. Hiervoor gooien de kinderen takken op de glijbaan die er vervolgens vanaf glijden. De kinderen mochten zelf niet op de glijbaan klimmen. Aron heeft hiervoor een oplossing: 'ik onderzoek geluiden, daarom mag ik er vanaf glijden.'

Reflectie

De geluidsmontage van dit onderzoek is imposant. Volgende week willen wij het aan de kinderen laten horen.

José, de leerkracht, omschrijft in het reflectiegesprek de ontwikkeling van de kinderen als volgt: 'Vorige week onderzochten de kinderen nog wat ze op hun pad tegen kwamen. Deze week bedienen ze het materiaal. Ze nemen de regie in eigen hand. De glijbaan wordt een muziekinstrument.'

25

Het geluid van de glijbaan

dag 09
27 maart 2012
geluidsimpressie van dit onderzoek
de glijbaan in het luisterpark
het geluid van zand op de glijbaan
ritmische geluiden met stokken
Rens trommelt met zijn arm en hand
een metalen muntje klinkt weer anders
lange, korte, dikke, dunne, stijve en slappe takken
Aron: 'ik onderzoek geluiden, ...
en...
daarom mag ik er vanaf glijden.'
videoimpressie van dit onderzoek
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.