Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In deze les willen we werken met muziek en beweging en verschillende vormen van communiceren bij het muziekmaken.

Observatie

We beginnen de les in de kring en zingen samen “donghi mombe mbudzi”, een Zimbabwaans kinderliedje over een ezel, een koe en een geit. We worden samen harder en dan weer zachter, tot we allemaal fluisteren. En dan weer harder.
We praten over het liedje en waar het ook alweer over gaat. Doris was er vorige week spontaan bij gaan bewegen. Zij mag de leider van de kudde zijn. Iedereen volgt Doris. Aron doet het niet precies zoals Doris, wat haar niet ontgaat. Dit blijkt een probleem te zijn en er volgt een gesprek in de groep. Thijmen weet het conflict op te lossen door te laten zien dat hij een hele andere eigen beweging heeft bedacht op de muziek. Daarna is Dexter de leider, en dan Janna de L.

Als Janna de L. aan de beurt is, stopt Debby ineens met spelen. De kudde stopt. En loopt weer verder als Debby verder gaat spelen. Snel, langzaam, stoppen en weer vertrekken.

De ruimte is in 5 vakken onderverdeeld. Juf José maakt 5 groepjes en de kinderen gaan aan de slag. Aan het einde presenteert elk groepje wat ze hebben gedaan.

Reflectie

De klas deed heel erg goed mee bij het Zimbabwaanse liedje, dat ze inmiddels goed kennen. Bij het samen harder en zachter worden vormden ze een sterke eenheid, en ze wisten echt spanning op te bouwen in de muziek.

Bij het volgen van de 'kudde' en ook later tijdens de les werd het heel duidelijk dat sommige kinderen de regels heel serieus nemen: nadoen is nadoen, en wel precies! Het behoefde een hevige discussie om te laten zien dat je dingen ook op een andere manier kunt doen. Het was heel mooi dat Thijmen met een creatieve oplossing kwam.

10

muziek en beweging

dag 04
31 januari 2012
Samen luisteren
De kudde: Doris is de leider
Iedereen kijkt naar Doris
Dexter is de leider
Thijmen heeft zijn eigen pasje
De kudde!
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.