Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Janna de L. gaat zelf niet dirigeren, maar binnen haar groepje helpt ze andere kinderen steeds om de leiding te nemen. Ze geeft vaker aanwijzingen zoals 'dan moet je een stokje nemen en voor ons gaan staan'.

Reflectie

Janna de L. is op dit moment het jongste kind in de klas. Juf José vond het geweldig om te zien hoe Janna op een hele subtiele manier steeds andere kinderen in haar groepje ging helpen om uit te voeren wat ze graag wilden doen.

09

Dirigeren: het groepje van Janna de L.

dag 03
24 januari 2012
Janna en Faye
Stan dirigeert
Iedereen volgt Stan
Bij de presentatie blijkt iets niet te kloppen...
Biel hoort er ook nog bij!
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.