Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In les twee gaan we het samenspelen uitbouwen. Hoe begin je en hoe ga je stoppen? Kunnen we allemaal tegelijk (in de kring) beginnen en stoppen? Wie geeft dat aan en op welke manieren kun je dat doen? Ook gaan we luisteren naar hoe mooi stilte kan zijn en dat stilte deel uitmaakt van muziek.
Wie vond vorige keer welk instrument mooi? En wil je deze keer weer daarop spelen of iets anders uitproberen?

Warming up in de kring, meteen in het gymlokaal.

Observatie

Allemaal staande op de cirkel doet Debby voor en de kinderen doen na. Daarna doet om de beurt ieder kind voor en de andere kinderen doen na.

Reflectie

De kinderen doen enthousiast mee, allemaal tegelijk lukt niet echt.

05

Voordoen en nadoen

dag 02
19 januari 2012
Nadoen wat Debby doet.
Tegelijk?
AU!
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.