Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

In deze les gaan we het samenspelen uitbouwen. Hoe begin je? Allemaal tegelijk of een voor een? En hoe ga je stoppen? Wie geeft dat aan en op welke manier kun je dat doen?
Ook gaan we luisteren naar hoe mooi stilte kan zijn en dat stilte deel uitmaakt van muziek.

We oefenen samen in de kring. Ook praten we over het muziekmaken en spreken een paar regels af over dingen die wij (=de groep) belangrijk vinden.
De kinderen krijgen dan allemaal een instrument en worden in groepjes verdeeld. Aan het eind presenteert ieder groepje een muziekstuk.

Observatie

De les begint met een mbira liedje. Lars is jarig, dus we zingen voor hem. Dan zingen we een Zimbabwaans liedje over een ezel, een koe en een geit. Iedereen zingt mee.

We gaan staan in de kring voor een warming up. Iedereen moet Debby nadoen. Tegelijk klappen, dat is heel moeilijk en vraagt opperste concentratie. Daarna mogen andere kinderen het voortouw nemen en we doen hen allemaal na.

We praten over muziek maken en maken een paar afspraken, bijvoorbeeld over stilte. Die vragen we, net als in de klas, met onze hand in de lucht. De kinderen vinden het belangrijk de muziek te organiseren, bijvoorbeeld met een dirigent.

We verdelen de klas in groepjes en er wordt aan een stuk gewerkt met een begin en een eind.

Reflectie

De kinderen doen enthousiast mee. Voordoen-nadoen lijken ze heel leuk te vinden. Allemaal tegelijk klappen lukt soms wel, maar soms klinkt het als een waterval.

Alhoewel de kinderen zelf aangeven dat ze de stilte en het luisteren naar elkaar belangrijk vinden, blijkt het ze in de praktijk moeilijk af te gaan.

Bij nader inzien is de kring misschien te klein, we gaan hem volgende week groter maken.

Ook gaan we zoeken naar een werkvorm die het vrij werken en de kring combineert om niet te vechten tegen de concentratie spanboog van de kinderen.

06

Samen muziek maken

dag 03
24 januari 2012
In de kring met de mbira
Iedereen opletten: we gaan samen een klap doen
Daar gaan we...
Klap!
Iedereen krijgt een instrument
Aan het eind mogen alle kinderen op de bank zitten. De groepjes mogen één voor één presenteren
Een jongensgroepje met dirigent
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.