Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Groepje Sacha, Dilana en Janie.

De drie dames kwamen aanvankelijk wat moeilijk op gang: ze wisten niet zo goed wat ze wilden maken. Eenmaal bezig ontstonden vanzelf interessante vormen.

35

Groepje Sacha, Dilana en Janie

dag 08
18 september 2007
Let op Sacha's knoop-paddestoel.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.