Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Groepje Jara en Nora

Jara had kastanjes meegenomen. Deze zijn verwerkt in prachtige bomen. Uiteindelijk zijn ze de kastanjes gaan doorboren met een naald zodat ze konden worden opgehangen.

31

Groepje Jara, Nora

dag 08
18 september 2007
Jara
Bomen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.