Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Groepje Jan, Sjors, Mike

Dit groepje heeft een strand/duinlandschap gemaakt, compleet met boot. Erg inventief zaagselgebruik!

29

Groepje Mike, Jan, Sjors

dag 08
18 september 2007
Groepje Jan, Mike en Sjors
Best vermoeiend allemaal!
Gewoon mooi (detail boot)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.