Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Het takkenteam maakt met elastiekjes de takken verder aan elkaar vast. Het worden prachtige netwerken.

Harold: "Het lijkt wel een spinneweb".
Joey: "Nou dat is het niet, het zijn allemaal hele harde dingen die je achter elkaar doet!"

59

Elastiek en grote takken

dag 11
1 oktober 2007
Joey: Is ie groot ja of nee!
Versterking van de takkenstad
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.