Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Renske maakt een schilderij van haar bierdoppen verzameling, Jessie houdt van hartjes en zonnetjes.

Reflectie

Je kunt merken dat de kinderen niet vaak schilderen. Ze vinden het roeren in de verf en het mengen en zelf kleuren maken al heel erg leuk. Ze zijn verbaasd over de resultaten.

45

Jessie en Renske schilderen

dag 09
24 september 2007
Geschilderde bierdoppen, hartjes en zonnetjes
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.