Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Nadat Amber, Lynn en Joyce vlinders hadden geschilderd voor in de boom bovenop de kast wilden ze poppenkleertjes maken. Ze hebben de kleertjes op een rek gehangen.

39

Kledingrek in het vogelhuisje

dag 09
24 september 2007
Poppenkleertjes
Kleertjes knippen
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.