Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

We willen de ouders erbij betrekken en hebben op 18 september daarom een tussentijdse presentatie samen met de kinderen gemaakt. We willen daarmee voor de kinderen hun werk beter zichtbaar maken. Dit werkt goed. De kinderen helpen enthousiast mee en zien zelf beter waar ze mee bezig zijn. Ook het laten zien van de website werkt goed de kinderen kunnen zien hoe ze begonnen zijn.

Reflectie

Werken aan de tentoonstelling geeft structuur ze zijn enthousiast over de foto's en verdelen ze over de verschillende kunstwerken. Het geeft een gevoel van "het is af". Enthousiast helpen ze mee met het inruimen van de kast. Het T-team maakt een prachtige compositie van hun objecten. Iedereen is heel geconcentreerd bezig.

30

Presentatie aan de ouders

dag 08
18 september 2007
De tuinstad
Een overzicht
De tuinstad met foto's
Kim plakt foto's en tekeningen op
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.