Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Er wordt een begin gemaakt om door middel van tekenen idee├źn te krijgen en gedachten te ordenen. zodoende meer vat te krijgen op wat je wilt maken. Een soort ontwerp-tekeningen. Ook een bouwer zoals Iris, die een kasteel wil gaan bouwen, maakt eerst een tekening van de constructie, een T-vorm.

12

Atelier-plattegrond

dag 04
4 september 2007
Werktekening van iris
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.