Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Met gebruik van stickers, die in grote getale aanwezig zijn in de school, worden materialen verbonden, composities gemaakt, maar ook een schilderij zoals dit. Dylan die het gemaakt heeft zegt: 'Het stelt dit atelier voor met de kunstenaar Harold die allemaal rotzooi maakt!'.

Reflectie

Het wordt wel mooie rotzooi!

11

Stickerschilderij

dag 04
4 september 2007
'Harold maakt rotzooi'
Sticker schilderijtjes
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.