Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Koen is een echte uitvinder. Hij onderzoekt een stuk op de mogelijkheden er geluid mee te maken en ontdekt daarmee een nieuwe 'mondharmonica'. Dit blijkt het begin te zijn van een hele serie muziekinstrumenten die door meerdere kinderen gemaakt worden. De dag daarna maakt hij een soort contrabas van een tak die hij gevonden heeft, een snaar die hij spant van touw en een schoenendoos.
Ik geef de suggestie om samen muziek te gaan maken.
'Ja, leuk!' We hebben uiteindelijk met de hele klas muziek gemaakt en daarvan opnames gemaakt.

06

Blaasinstrument

dag 03
3 september 2007
Malen van de 'fluit'
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.