Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

TOEVAL GEZOCHT - A. Roozendaalschool

Amsterdam

TOEVAL GEZOCHT is een grootschalig project voor jonge kinderen met 15 kunstenaars op 15 scholen verbonden aan de tentoonstelling van Heringa/Van Kalsbeek in het Stedelijk Museum. De werkwijze is geïnspireerd door de Reggio Emilia-benadering. Op basis van de analyse van het werk van het kunstenaarsduo Heringa/Van Kalsbeek zijn vraagstellingen geformuleerd en uitgewerkt. Hiermee werken vijftien geselecteerde beeldend kunstenaars samen met een team gedurende zes weken op even zoveel basisscholen in Noord-Holland wekelijks twee dagdelen met één groep leerlingen in de leeftijd van 4 – 7 jaar. De kinderen zijn vanaf het eerste moment protagonist. Hun onderzoek en experiment geven de richting aan. Hun gedachten, hypotheses, strategieën, ideeën, werkwijzen, vragen en voorstellen vormen het brandpunt en onderwerp van onderzoek en documentatie van het project. Dit onderzoek naar de verbinding van de expressieve talen van jonge kinderen met de artistieke talen van Heringa/Van Kalsbeek wordt op iedere school begeleid door een kunstenaar, een leerkracht en twee stagiaires van de Academie voor Beeldende Vorming en de PABO. Werkstukken van de kinderen en documentatie van het proces worden na afloop geëxposeerd in het Stedelijk Museum.

Beeldverslag

Alexander Rozendaalschool
De Alexander Roozendaalschool stelt zich tot doel het onderwijs aan kinderen met ernstige spraaktaalmoeilijkheden zodanig vorm te geven dat de kinderen zelfstandig en communicatief weerbaar worden.
Door een warme sfeer te creëren en veel persoonlijke aandacht te geven, prikkelen we kinderen om de wereld om zich heen te ontdekken. Door kinderen vertrouwen en geborgenheid te geven, zullen ze uitdagingen durven aangaan.
Door het accent te leggen op de mogelijkheden van de kinderen, kunnen hun problemen een minder beperkende rol gaan spelen.
Het leren respecteren van meningen, waarden en normen van anderen vormt een belangrijk onderdeel van ons onderwijs. Ook vinden we dat de kinderen moeten leren dat er eisen, regels en gedragscodes zijn. We streven ernaar kinderen te laten opgroeien tot emotionele stevige, tolerante en in harmonie levende personen, die zichzelf en anderen accepteren.
We vinden het belangrijk dat kinderen met plezier naar school gaan. Als het kind het naar z’n zin heeft en leren leuk vindt, neemt het de leerstof gemakkelijker in zich op.

Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.