Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Jip weet niet helemaal zijn weg te vinden vandaag. In de klas hebben de kinderen een eigen camera, waarmee ze om beurten mogen fotograferen. Wij als team maken doorlopend foto's. Jip wil ook graag fotograferen. Hij fotografeert buiten en binnen wat de kinderen aan het doen zijn en wat ze maken en controleert ook of de foto gelukt is.
Wij zijn heel blij met onze fotograaf!

35

Onze fotograaf Jip

dag 10
15 juni 2012
Deze en volgende foto's zijn gemaakt door Jip.
Jip maakt een foto van juf Gerda en juf Gerda maakt een foto van Jip.
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.