Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Atelier op school - II

Basisschool Imelda, Rotterdam

Het atelier van groep 4 van Basisschool Imelda bevindt zich op een grote zolder, waar geen daglicht komt. Kunstenaar Willem Stoop: Ik heb geprobeerd een plek te maken die een gevoel van ontspanning oproept. Een plek waar je graag langer wilt blijven en dingen wilt gaan doen. De kern van mijn werk ligt in de herinnering van het terloops oppakken van een schelp aan het Noordzee strand. De ontroering, die ik kreeg bij het aandachtig kijken naar de binnenkant van deze schelp, ben ik nooit vergeten. Het was een ervaring van almachtige schoonheid, die mij deed beseffen dat alles te zien is in het kleine en zogenaamd alledaagse. Ik vond een stukje van het paradijs.
Op de eerste ochtend geeft het team de kinderen de tijd om de ruimte te bekijken en er te acclimatiseren. Ze hebben vooraf spullen verzameld. Kosteloos materiaal dat je kunt gebruiken in het atelier. Deze spullen nemen ze mee naar het atelier, zo hebben ze iets om mee te beginnen. Het verzamelen is een beginsituatie. Hoe het zich ontwikkelt is het begin van het onderzoek.

Beeldverslag

Willem Stoop
"In ons dagelijks bestaan zijn het de essenties, die ons doen overleven en dat is uiterst intrigerend."

Mijn vroegere realistische beeldtaal heeft zich de laatste jaren ontwikkelt naar een geordende, architectonische abstractie. Ik heb mij bewust beperkt tot een paar beeldaspecten zoals lijn, kleur en textuur.
Met deze beeldmiddelen wil ik, als een chirurg met zijn lancet, doordringen in de structuur, architectuur van het onderbewuste. Vaak zijn het slechts fragmenten, een deel van het geheel, die zich laten zien. In mijn verbeelding wisselen ratio en intuitie elkaar af. Zelfs zodanig dat deze verschillende manieren van werken in strijd met elkaar kunnen zijn. Het gebruik van organisch materiaal zoals hout fluweel en karton dwingen mij de tastbare wereld niet uit het oog te verliezen.
De patronen en structuren die in mijn werk ontstaan hebben veel affiniteit met de visie van de abstract expressionisten. O.a. Jackson Pollock, Soulages en de keramische werkstukken van Julian Schnabel hebben een duidelijke invloed op mijn werk gehad.

In 2004 en 2006 ben ik een aantal maanden in Zambia geweest. De aardse werkelijkheid in dit land is alom aanwezig. De beleving hiervan raakt het hart van ons bestaan en dat is wat ik wil uitdrukken met mijn beeldend werk.
website Willem Stoop

Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.