Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Chivaro heeft al heel wat kettingen gemaakt. Ook vandaag is hij er weer een tijdje mee bezig geweest.
Vorige keer (de geheimzinnige ketting) en ook nu maakt hij een doorzichtige halve bol vast aan de ketting. Zijn koopmanskunst ontwikkelt zich ook verder. De prijs van een ketting is al gestegen tot 10 Euro!

172

Ketting Chivaro

dag 18
5 juni 2009
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.