Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag zijn de pappa's en mamma's en opa's en oma's (en broertjes en zusjes) naar school gekomen om samen met ons muziek te maken. De kleuters treden op in hun eigen groepjes en we zingen en spelen ook samen. Sinfonietta heeft een trio muzikanten gestuurd, het is heel feestelijk!

61

Openbare les met ouders

dag 18
14 juni 2013
Het is druk
Heel druk!
Optreden van het paarden/viool groepje
Watergroepje
Video (34 sec)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.