Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Rijk en Colin hebben deze week thuis geluiden opgenomen met de recorder.

Observatie

Rijk moet vreselijk lachen als zijn fluitmuziek klinkt, hij stoot buurman Bjorn herhaaldelijk aan. Dan luistert hij weer hele intensief.
Als het is afgelopen en Iris wat over zijn opname vraagt, zegt hij: 'Ik heb er nog een opgenomen, hoor!' en hij wil die meteen ook terugluisteren.
Het tweede stuk is drum-muziek. De hele klas gaat mee trommelen op hun benen! Rijk vertelt dat hij het thuis met een trommel had opgenomen.

Dan kom de muziek van Colin: ook eerst fluitmuziek en daarna een liedje 'Celebration'. De hele klas beweegt mee en klapt en stampt. Dit heeft vast iets te maken met de uitnodiging van vorige week van Colin om mee te stampen met zijn muziekstuk. Iris benoemt dit ook.

Reflectie

De kinderen zijn super enthousiast om thuis geluiden op te nemen, en vinden het vreselijk om niet aan de beurt te zijn.
Vanaf deze week heeft elk groepje een recorder en kunnen we dus 5x zoveel geluiden toevoegen aan de collectie!

45

Terugluisteren nieuwe geluiden

dag 13
25 april 2013
Iedereen zit klaar, benieuwd naar de geluiden die de kinderen thuis hebben opgenomen
Rijk kijkt trots: hij heeft fluit gespeeld en gedrumd en dat opgenomen
Video (2:26 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.