Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Het groepje dat muziek maakt over een paard, een man een een viool bestaat uit: Jalila, Kaycee, Bjorn, Max en Indian.

Observatie

Indian begint met een paarden-ritme, dat door Max en Kaycee wordt overgenomen. Het blijft heel mooi stabiel.

Dan komt Bjorn met de viool erbij. Jalila heeft de regie: zij bepaalt of er samen of om de beurt wordt gespeeld.

Reflectie

De leiding ligt bij Jalila. Kaycee had dit ook wel gewild, maar kwam vandaag niet aan de beurt. De volgende sessie kunnen we dat meer afwisselen.

42

Een paard, een man en een viool

dag 12
18 april 2013
Om de beurt, Jalila geeft het aan
Ze kijken heel goed
Het publiek
Video (2:09 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.