Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Colin, Anna, Eli, Chelsea en Julius zitten in een groepje.
Colin zei in de klas dat hij 'Poesje mauw kom eens gauw' muziek wilde maken. Het is niet duidelijk of de kinderen daarmee door zijn gegaan.

Observatie

Anna heeft de leiding, zij staat als een dirigent. In het repetitieproces had zij ook een belangrijke rol.
Juf Iet moet ook meespelen met een ritselblaadje.
De kinderen kijken erg goed naar Anna.

Reflectie

De kinderen musiceren veel gerichter dan voorheen, ze hebben afspraken gemaakt en concentreren zich enorm.

21

Groepje van Colin

dag 07
7 maart 2013
Optreden van het groepje
Audio (1:44 min)
Video (1:23)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.