Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Om de les te beginnen zingen we allemaal onze naam.

Observatie

De gezangen worden melodischer, luider en diverser.

Reflectie

Het ontwikkelt zich nog steeds, iedereen weet dat het komen gaat en doet met plezier mee. Voor nieuwe kinderen in de klas is het nog wat spannend, maar verder doet iedereen volop mee.

18

Warming-up: namenrondje

dag 06
1 maart 2013
Namen zingen.
Noa beweegt erbij
Geluidsopname (4 minuten)
Video (1:31 min)
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.