Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Luister hier maar naar onze liedjes voor elkaar!

Observatie

Aantekeningen observant Eva:

Ook hier valt mij op hoe plezierig de kinderen het vinden om dit te doen. Ik heb het gevoel dat dit ritueel de groep bindt. Ik vond het erg ontroerend om te zien.
Opvallend vind ik dat Björn na afloop zegt: 'Maar dit is geen muziek.'
Iet gaat hierop in en legt uit dat zij wel degelijk heel erg haar best heeft gedaan om mooi te zingen en dat het dus daarom wél muziek is.
Het was interessant geweest om Björn te vragen, wat hij dan wél muziek vindt of eerst nog waarom hij het geen muziek vindt.

Reflectie

Volgende keer kunnen we onderzoeken of meer kinderen dit nog niet echt musiceren vinden en waarom niet.

08

Ik zing vandaag voor jou!

dag 04
7 februari 2013
Ik zing vandaag voor jou MP3
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.