Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Vandaag worden alle kinderen s'ochtens begroet door vioolmuziek. Een trio van Amsterdam Sinfonietta verzorgt een concertje in de centrale hal van school.

Observatie

De kleuters zitten op de eerste rij!
Zij voelen zich duidelijk verbonden met de muziek en de muzikanten.

08

Een schoolconcert

dag 04
14 februari 2013
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.