Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

We bieden matten aan met alleen muziek- en tekenpapier en we stellen de vraag: hoe kun je muziek tekenen? Noteren/ vastleggen van muziek is een (westerse) manier van muziek overdraagbaar maken, conserveren. Hoe gaan de kinderen hiermee om?

Observatie

Twee kinderen maken de keuze om alleen te tekenen. Later besluiten ook anderen, in de groepjes met instrumenten tekeningen te maken. De twee meisjes op de tekenmat gaan aan de slag. Zij komen al snel naar mij toe en vragen ‘wat’ ze dan mogen tekenen; zij zeggen: ‘Maar wij kunnen nog geen letters maken’.
Ik denk dat dit onder andere komt doordat ik in de provocatie aan Bibi en Roos vroeg wat de letters en de tonen betekenden…een antwoord daarop was (overigens) niet helder…
Ik vraag hen of zij ook anders dan letters kunnen maken en voeg daaraan toe, of zij ook zonder letters kunnen tekenen? Zij bedenken: de muziek die klinkt in de ruimte te tekenen, of de instrumenten. En zij vragen of ze ook een prinses mogen tekenen….natuurlijk mag dat!

In een andere groepen met instrumenten wordt de volgorde van de te bespelen instrumenten uitgetekend.

Hidde komt naar mij toe en laat trots zien dat wanneer hij het papier verkreukelt en weer uit elkaar haalt, dat ook een heel mooi geluid geeft. Hij kijkt er een beetje stout bij.

Roos en Isa spelen samen. Isa speelt, tot haar grote vreugde, op de xylofoon. Bij elke slag op het instrument moet zij lachen! Roos noteert heel gefocust wat zij speelt. Er is een samenspel zichtbaar. Zij zijn gedurende de aangeboden vrij spel tijd (20 minuten) druk en alleen maar bezig met dit spel.

Reflectie

Ik ben onder de indruk van de regels en volgordes die de kinderen bedenken en afspreken om binnen te spelen. Van losse geluiden naar een vorm van muziek? Van chaos, iedereen door elkaar, naar na elkaar spelen, om de beurt. Van samen gelijk spelen is nog geen sprake. Dan gaan de geluiden door elkaar.

Er heerst een rustiger sfeer, ook is het geluidsniveau afgenomen.

We komen er deze sessie niet aan toe de resultaten te beluisteren. De tekening van het samenspel van Roos en Isa is mee naar huis genomen…

Op sommige tekeningen lijkt het alsof de kinderen de gehele ruimte tekenen…of is dit de mat waar zij op zitten?

13

Tekenen...

dag 06
20 februari 2012
Provocatiemoment...
Isa en Roos
Isa speelt, Roos tekent
Tekenen op de mat
Muziek
Volgorde
Ruimte en ik?
De prinses en klankstaven
...
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.