Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Uitgangspunt

Afgelopen week introduceerden wij instrumenten. Daarnaast, door het aanbieden van papier vond ‘noteren’ plaats. We bieden deze week weer instrumenten aan. Om het geluidsniveau iets te reduceren en het noteren van muziek aandacht te geven richten we naast vier matten met instrumenten nu ook twee matten in met alleen papier en potloden. Sinds vorige week staat er een klimrek opgesteld; een soort vierkant. Deze hebben we afgedekt met doeken. In de ruimte staat een xylofoon. Het ziet eruit als een onderzoekshoek / -kamertje.

In de provocatie gaat het over de conclusie dat je met een instrument iets moet doen alvorens er geluid uitkomt. Dat onderzoeken we kort. Ook wordt het luisteren door de boomwackers heen nog even nader onderzocht. Ik vraag of Bibi en Roos vandaag verder willen werken aan hun tekening. Roos wel en gaat samen met Isa in de onderzoekshoek werken.

Observatie

Moa en Bibi bedenken een volgorde om de instrumenten te bespelen; zij nemen een leidende rol in.

Boris gaat met een heel ander concept aan de gang; hij dirigeert zijn groepje dat op losse klankstaven speelt; als hij zijn stokje in de lucht houdt, mag iedereen spelen.

De boomwackers worden vandaag verder onderzocht. Naast luisteren en spelen in combinatie met beweging en het spelen (alsof de boomwackers zwaarden zijn) zetten zij de boomwackers in volgorde van groot naar klein neer. Ze luisteren of er geluid in zit…

Er zijn ook kinderen die kiezen uitsluitend te tekenen. Zij tekenen onder andere de instrumenten.

Reflectie

Opvallend is dat het geluidsniveau is afgenomen. Daar waar de kinderen eerst nog hard op de instrumenten speelden is er nu een groter luisterfocus.
Zij bepalen met elkaar wanneer wie mag spelen, tekenen de volgorde van te bespelen instrumenten; zij maken zelf regels en creëren structuren om binnen te spelen.

12

Nader instrumenten onderzoek!

dag 06
20 februari 2012
Inrichting ruimte
Inrichting ruimte 2
Papier en onderzoekshoek
De boomwacker
Luisteren door...
Is 't echt zo?
Wat maakten Bibi en Roos?
Vrij spel, luisteren
Richten, spelen
Nog één keer
Volgorde bepaling boomwackers
Blazen...
Luisteren...
Kijken en overleggen...
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.