Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De regengroep bestaat uit Thijmen, Biel en Senna. Zij danken hun naam een een tekening van Thijmen die ze verklanken. Ze worden muzikaal ondersteund door Michiel op cello.

61

De Regengroep

dag 20
19 juni 2012
De regentekening van Thijmen
De regengroep
Muziekstuk van de regengroep (1:28")
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.