Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

De glijbaangroep bestaat uit Morris, Damian, Finn en Sam. Een tekening van Finn was doorslaggevend voor de naam. Zij worden ondersteund door MIchiel op cello.

59

De glijbaangroep

dag 20
19 juni 2012
De glijbaangroep
Met Michiel
Film van de Glijbaangroep (1:51")
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.