Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Doris zit een hele tijd met haar groepje rustig te spelen. Op een gegeven moment staat ze op en gaat dirigeren.

Reflectie

Het groepje zat een hele tijd samen te spelen, ze luisterden naar elkaar en leken samen bezig te zijn zonder duidelijke leider, maar wel in harmonie. Op een gegeven moment voelde Doris blijkbaar de behoefte om het een beetje te gaan regelen en al spelend stond zij op en nam de leiding. Bij de eindpresentatie dirigeerde Faye.

13

Doris dirigeert

dag 04
31 januari 2012
Doris zit met haar groepje te spelen, ze staat op
En gaat dirigeren.
Met het stokje van de xylofoon.
Thijmen let even niet op en wordt betrapt
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.