Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.

Observatie

Het klankstaaf groepje bestond uit Doris, Mara, Ivan, Thijmen, Dexter en Janna v.d. S. Doris nam al snel de leiding en probeerde wat structuur te introduceren. Dexter zat naast haar met het stokje omgekeerd op een klankstaaf te slaan. Doris: ‘als je ‘m nou omdraait krijg je er een mooi geluid uit.'
Op een gegeven moment stelt Doris voor om de klankstaven naast elkaar te leggen, want 'dan krijg je een toonladder'

03

de klankstaven

dag 02
19 januari 2012
Klankstaven
ontdekken
juf José komt kijken
Mara maakt een mooie toon
samenspel
Doris en Mara
Doris gaat het regelen
Ivan heeft een rijtje van 4 gemaakt
de "toonladder"
andere kinderen komen ook kijken
Toeval Gezocht on­der­zoekt as­pec­ten van de re­la­tie tus­sen kunst en le­ren. Ei­gen on­der­zoek, als op­dracht­ge­ver van on­der­zoek en sa­men­wer­king met we­ten­schap­pe­lijk on­der­zoek.