Het project­bureau van Toe­val Ge­zocht ini­ti­eert, or­ga­ni­seert en on­der­steunt re­gio­na­le net­werk­groe­pen, een lan­de­lij­ke the­orie­groep, ten­toon­stel­ling­en, con­cer­ten en con­fe­ren­ties.
De stich­ting ont­wik­kelt en reali­seert ei­gen pro­jec­ten en werkt sa­men in part­ner­pro­jec­ten. In rij­ke do­cu­men­ta­tie zijn de werk­pro­ces­sen van de kin­de­ren te vol­gen.

Muzikale expressie en communicatie als basis voor muzikale ontwikkeling van jonge kinderen

Als onderdeel van het symposium Views on expression and communication in the music session presenteerde Toeval gezocht op de MERYC (Music Educators and Researchers of Young Children) 2013 conferentie in Den Haag het onderstaande paper. De twee andere deelnemers aan het symposium waren Visible Thinking (Bristol, Engeland) en Musica (Neerpelt, België).
Op het symposium werden de drie verschillende benaderingen, waarin de idee over muzikale expressie en communicatie van kinderen van 0 tot 12 jaar belichaamd zijn, gepresenteerd en besproken.

Lees hier het paper.
Click here for the English version.
Lees hier meer over het doel van het symposium.
Download hier het boek van MERYC met alle artikelen.